نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه هئیت مدیره خیرین مدرسه ساز استان یزد با حضور جناب آفای حسینی پورمدیرسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد

برگزاری جلسه هئیت مدیره خیرین مدرسه ساز استان یزد با حضور جناب آفای حسینی پورمدیرسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد


جلسه هئت مدیره خیرین مدرسه ساز استان یزد
برگزاری جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان یزد