پزشکان عمومی شیفت عصر

 

 

پزشکان عمومی شیفت عصر : سر کار خانم پور رضائی ،آقایان دکتر غفوری،دکتر آیت اللهی ،دکتر لبافیان ،دکتر بمانی ،دکتر حسینی مطلق ،دکتر کافی ،دکتر طباطبائی