نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید استاندار محترم یزد از مرکز آموزشی درمانی فرهنگیان یزد وافتتاح ماموگرافی

بازدید استاندار محترم یزد از مرکز آموزشی درمانی فرهنگیان یزد وافتتاح ماموگرافی


بازدید استاندار محترم یزد جناب آقای زمانی قمی از مرکز آموزشی درمانی فرهنگیان یزد
بازدید استاندار محترم از مرکز آموزشی درمانی فرهنگیان یزد و افتتاح بخش ماموگرافی