نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید جناب آقای حمیدی معاون سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش از مرکز آموزشی درمانی استان یزد

بازدید جناب آقای حمیدی معاون سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش از مرکز آموزشی درمانی استان یزد


بازید معاون تربیت بدنی و سلامت ورزشی از مرکز آموزشی درمانی فرهنگیان یزد