نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه آموزشی پرتال

جلسه آموزشی پرتال


آموزش و پرورش برگزار کرد
اموزش کامل پورتال داده شد

در این جلسه  به مدت 5ساعت اموزش پرتال جدید داده شد

ا

این جلسه یک ظهر پایان یافت