نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری از پروژه تغییر فضای پذیرش بیمار و مبلمان اداری آن

گزارش تصویری از پروژه تغییر فضای پذیرش بیمار و مبلمان اداری آن


در طی دو روز پذیرش کلینیک جابه جا و فضای بیشتری به این قسمت اختصاص داده شد